İzmir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Önemli Duyuru

                                                                      DUYURU

Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze  sözlü ve yazılı olarak;  bir TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesi hususunun mümkün olup olmadığına ilişkin açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

Soruya ilişkin olarak;

1-Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olan kişiler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına veya çevre danışmanlığı sertifikasına sahip olduğu durumlarda bu işlerden ikisini veya üçünü birden yapmaya kalktığında;

  1. a) Tam zamanlı çalıştığı TMGDK da daha düşük bir ücretle istihdam edilmelerine yol açacağından aynı işi yapan fakat bünyesinde bu tür belgeleri bulunmayan elemanlardan reel olarak istihdam yapan TMGD Kuruluşu yönünden eşitlik ilkesi ortadan kalktığı gibi, haksız rekabet koşullarının doğmasına ve verilen fiyatlardaki ciddi farklılıklar sebebi ile hizmet alıcılarında da kafa karışıklığı yaratacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün kanundan gelen asli görevlerinden biri ve en önemlisi 655 sayılı KHK nin 10 uncu maddesinin (1) inci fıkrasının (a)bendinde“……….kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak”  , aynı KHK nin (1) inci fıkrasının

(b) bendinde de”………. kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlamak.”  ,

(c) bendinde ise “ Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.”

Hükümleri ile düzenlenmiş ve yine bakanlığımızın 18.07.2017 Tarihli ve 58352 Sayılı Oluru ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge nin (8) inci maddesinin (f) bendi uyarınca, “idarece rekabet, bağımsızlık ve reel istihdam koşullarını olumsuz etkilediğinin kesin olarak belirlendiği takdirde verilen TMGDK yetki belgesi iptal edilir.” Amir hükmü ile talimatlandırılmıştır.

  1. b)Son derece önem arz eden işlerden olan can, mal ve çevre emniyeti için uluslararası ve ulusal mevzuatla kesin hükümlere bağlanmış tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, çevre sağlığını korumayı amaçlayan ve yine ulusal ve uluslararası mevzuatla hükme bağlanmış çevre danışmanlığıve aynı şekilde çalışanların işlerini yaparken hayati risklerden ve hastalıklardan korunmasını yine ulusal ve uluslararası mevzuatla hüküm altına alınmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı işlerinin ayrı ayrı önemli olduğu ve özenli disiplinli ve kaliteli bir hizmetin verilebilmesi için her biri için gerekli ve yeterli zamanın ayrılması gerektiği tartışmasız bir gerçektir.

Bu işlerin yapılmasında denetimin tarafsızlığı ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin (5).maddesinin (5) inci fıkrasında tanımlanan hükümlerde son derece açıktır.

Buna göre” İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları,…… veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.

Şeklinde olup gerek firma bazında ve gerekse danışmanlar bazında illiyet bağını kaldırmış görev alanlarını sınırlandırmıştır.

Diğer yandan ülkemizde yıllık ortalama çalışma sürelerine baktığımızda yılın 365 gününden resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri ile mevsim koşullarına göre kısıtlanan çalışma zamanları ve hastalık ve yasal izin süreleri çıkarıldığında geriye kalan çalışma süresi 210-230 gün civarındadır.

Bunu 12 aya böldüğünüzde aylık bir danışmana düşen çalışma süresi 18 günü bulmakta ve bir TMGD nın da 8 işletmeye hizmet verebileceği gerçeğinden hareketle, TMGD nın bir işletmeye ayda sadece iki üç gün hizmet verebileceği,

başka bir işte daha çalışmasının hayatın olağan akışı ve böyle ciddi bir işin olağan koşulları ile bağdaşmayacağı izahtan varestedir.

 

Bu nedenle idare bu durumda kalacak olan işletmeler için önlem olarak yönergenin 12 ci maddesinin (3) cü bendinde ” İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.” Şeklinde bir hükümle bu konuda tedbir almıştır.

 

Buna rağmen TMGD hizmeti yanı sıra başka bir alanda da çalışma yapılmasının her yönü ile kabulü mümkün olmayan bir durum olduğu gibi, hizmet verilen sektör tarafından da işin ciddiyetinin olmadığının bir göstergesi olarak anlaşılmasına sebep olunacaktır.

Yukarıda izah edilen sebepler ve mevzuat nedeniyle TMGD Kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK lı olarak görev yapmaları söz konusu değildir. TMGDK ve TMGD nın Mevzuatın gerektirdiği ciddi idari yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica olunur.

© Copyright 2017 İzmir TMGDK Tüm hakları saklıdır.
web tasarım